Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Celem Stowarzyszenia jest wspomaganie rodzin katolickich w kształtowaniu ich życia małżeńskiego i rodzinnego zgodnie z zasadami ewangelii wyrażonymi w nauce Kościoła Katolickiego, zwłaszcza w adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Familiaris consortio”.

Do zadań Stowarzyszenia należy: pomoc małżonkom w tworzeniu rodziny jako wspólnoty życia i miłości, troska o realizację w życiu społecznym Karty Praw Rodziny, troska o zachowanie życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci i o właściwe warunki jego rozwoju, praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży, podejmowanie inicjatyw społecznych, gospodarczych i politycznych mających na celu wszechstronną pomoc rodzinie.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: reprezentowanie interesów rodzin katolickich wobec władz publicznych, organizowanie pomocy moralnej, materialnej i prawnej rodzinom, a zwłaszcza samotnym matkom, rodzinom wielodzietnym oraz rodzinom zagrożonym przez współczesne choroby społeczne, organizowanie prelekcji, sympozjów, zgrupowań formacyjnych i innych form działalności propagujących w społeczeństwie idee Stowarzyszenia, organizowanie kursów przedmałżeńskich, sieci katolickich poradni rodzinnych, szkół rodzenia i innych kursów podnoszących wiadomości i odpowiedzialność za rodzinę, propagowanie idei Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu prowadzenie szkół i przedszkoli, organizowanie sekcji i kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży, organizowanie obozów, kolonii dla dzieci, wczasów dla rodzin i innych form wypoczynku, organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjnych, współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz rodziny, prowadzenie działalności charytatywnej, opiniowanie projektów aktów prawnych mających wpływ na życie rodzin